top of page

ייבוא

ייעוץ וטיפול במגוון הסוגיות הרלוונטיות לייבוא לישראל: ייבוא אישי (לרבות בחזרה מחו"ל), ייבוא מסחרי, מיסים ששולמו ביתר, הודעות חיוב רטרואקטיביות ('גירעון') ומחלוקות מול פקידי המכס, רגולציה (לרבות תקינה וסימון), התנהלות מול סוכני מכס ומתווכי ייבוא, מס קנייה, כופר, חילוט והחרמה, מע"מ ייבוא, קבלת 'פרה-רולינג' טרם ייבוא, תביעות ייצוגיות, עתירות ועוד.

ייצוג בפני אגף המכס ברשות המיסים ובתי המשפט השונים. 

תצהירים

אימות תצהירים פרונטלי או מקוון במגוון ההקשרים הרלוונטיים: ארנונה, רישוי עסקים, ענייני משפחה, ענייני מקרקעין, עמותות ותאגידים, חקלאות, מכסות, הטבות מס, היתרים רגולטוריים, רישיונות ממשלתיים, הוצאה לפועל, הליכים בבתי משפט ועוד.

חוזים וצרכנות

ייעוץ וטיפול במגוון הסוגיות הרלוונטיות לדיני החוזים והצרכנות: עריכת חוזים וכתבי הרשאה, ביטול חוזה פגום, סכסוכים חוזיים, הפרת חוזה, ענייני צרכנות ומחלוקות עוסק-לקוח, חוזי שכירות, חוזים אחידים ועוד.

ייצוג בפני בתי המשפט השונים. 

לשון הרע

ייעוץ וטיפול במגוון הסוגיות הרלוונטיות לדיני לשון הרע: פרסומים משפילים, פוגעניים או מבזים, פיצויים ללא הוכחת נזק, צו החרמה, צו ביניים, אחריות אמצעי תקשורת, פרסומים מוגנים ועוד.

ייצוג בפני בתי המשפט השונים. 

בתים משותפים

טיפול במגוון הסוגיות הרלוונטיות לבתים משותפים: הפרעות בשטח הבית, יחסים עם חברות ניהול, השתלטות על רכוש משותף, מחלוקות כספיות, ליקויים ורטיבות, התנהלות פוגענית והטרדות, פינוי שוכר, הסגת גבול, יחסים מול האגודה לתרבות הדיור, סכסוכי שכנים ביחס לתקנון ועוד.

ייצוג בפני המפקח על רישום מקרקעין ובתי המשפט השונים.​​

שילוח בינלאומי

ייעוץ וטיפול במגוון הסוגיות הרלוונטיות לשילוח בינלאומי: איחורים בהגעת משלוחים לישראל, סכסוכים עם חברות שילוח בינלאומיות וישראליות, ענייני סחר בינלאומי, נזקי מטענים ועוד.

ייצוג בפני בתי המשפט השונים. 

ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך- מסמך המאפשר לאדם בגיר לקבוע מראש באופן ברור כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד אם חלילה לא יוכל לעסוק בכך בעצמו.

עריכת הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס- מסמך המאפשר לאדם בגיר לקבוע מראש באופן ברור כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד אם בית המשפט יחליט שהוא זקוק למינוי אפוטרופוס.

עריכת מסמך הבעת רצון- מסמך המאפשר להורה של קטין (או לאפוטרופוס שהוא בן משפחה של קטין או בגיר), להביע את רצונו מראש באשר לזהות האפוטרופוס שיחליף אותו בעתיד.

סימני מסחר

ייעוץ וטיפול במגוון הסוגיות הרלוונטיות לדיני סימני המסחר: בקשה לרישום סימן מסחר, שינויים ברישום, הגנה על זכויות בעלים, התנגדויות לרישום, שימוש מפר בסימן מסחר ועוד.

ייצוג בפני רשם סימני המסחר ובתי המשפט השונים. 

bottom of page