top of page

מדיניות הפרטיות

עו"ד ארי סטבסקי מייחס חשיבות עליונה לפרטיותך. מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו עו"ד ארי סטבסקי עושה שימוש במידע המתקבל ממשתמשים/ות באתר זה.

במסגרת השימוש באתר זה, עו"ד ארי סטבסקי עשוי לאסוף מידע באמצעים שלהלן. יובהר, כי לא חלה על המשתמש/ת באתר זה כל חובה למסור מידע כלשהו, ומסירתו תיעשה (ככל שתיעשה) מתוך רצון חופשי.

בשימוש באתר זה על מדיניות הפרטיות שתחול לגביו מעת לעת, המשתמש/ת מביע/ה את הסכמתו/ה לאיסוף המידע ו/או לשמירת המידע ו/או לשימוש במידע באופן המתואר במדיניות זו בלבד.


איזה מידע נאסף?

ככל שהמשתמש/ת יצר/ה קשר עם עו"ד סטבסקי באמצעות אמצעי הקשר המפורטים באתר זה, פרטי המשתמש/ת אשר שימשו ליצירת קשר זו יהיו מטבע הדברים גלויים לעו"ד סטבסקי.

לאילו מטרות נאסף המידע?

  • יצירת קשר עם המשתמש/ת הפונה.

  • מתן מענה לפניות של המשתמש/ת הפונה.

  • עמידה בדרישות הדין ככל שיחולו מעת לעת על שמירת פרטי משתמשים/ות.

 

שיתוף מידע

עו"ד סטבסקי לא יעביר את המידע שנמסר לו לצדדים שלישיים למעט במקרים הנקודתיים הבאים, בכפוף למטרות שלטובתן נאסף המידע כמפורט לעיל:

  • קבלת דרישה כדין מאת רשות מוסמכת מרשויות המדינה לרבות צו שיפוטי.

  • קיומם של הליכים משפטיים או מחלוקות משפטיות, ככל שחלילה יתגלעו בין המשתמש/ת לבין עו"ד סטבסקי.

  • התנהלות מול נותני שירותים המסייעים לעו"ד סטבסקי בתפעולו של אתר זה.

 

עוגיות ("Cookies")

אתר זה משתמש בעוגיות ("Cookies") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, להתאמת האתר ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך זמן השהייה באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שמבוקש לראותו בעת הכניסה לאתר ועוד. אם אינך מעוניין/ת לקבל Cookies, תוכל/י להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן.

אבטחת מידע

עו"ד סטבסקי מיישם לרבות באתר זה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. אמצעים אלה מקטינים את הסיכונים לפעילות בלתי-מורשית, ומטבע הדברים אינם מהווים מחסום הרמטי.

שינוי מדיניות הפרטיות

עו"ד סטבסקי שומר על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת כאשר שינוי ככל שייעשה ייכנס לתוקף בתוך 5 ימים ממועד פרסומו באתר זה במסגרת מדיניות פרטיות מעודכנת.

יצירת קשר

כדי ליצור קשר בנוגע למדיניות הפרטיות, ניתן לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני ario194@outlook.com או למספר הטלפון 050-9916789.

מדיניות הפרטיות עודכנה ביום: 17/4/2024

bottom of page